Wedstrijdreglement The Future Is Now

1. Inleiding

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door BV Bodart & Co. De wedstrijd is niet verbonden aan Facebook, Twitter noch aan Instagram en wordt er niet door beheerd noch gesponsord. Dit reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.


2. Opzet wedstrijd

Post een foto op een socialemediakanaal (Facebook/Instagram) duidelijk genomen tijdens het The Future is Now-event op 10 september 2020 en win een E8 Dark Inox.


3. Deelnemingsvoorwaarden

Iedereen die zich heeft ingeschreven op het The Future Is Now-event op 10 september 2020 kan deelnemen aan de onlinewedstrijd. Deelnemen kan door een foto te posten op de Facebook-pagina van Bodart & Co of een foto te verspreiden met de hashtag #JURAcoffee via Instagram, ten laatste op 11 september 2020 om 23.59 uur. De foto moet publiekelijk te bekijken zijn, dus inzendingen via afgeschermde accounts kunnen niet meegerekend worden. De foto moet genomen zijn tijdens het The Future Is Now-event op 10 september 2020 en duidelijk het digitale in de kijker zetten.
Deelname aan deze wedstrijd van minderjarige deelnemers moeten de toestemming hebben van hun ouders. Minderjarigen die deze toestemming niet kunnen aantonen, kunnen op elk ogenblik van de wedstrijd uitgesloten worden.


4. Wedstrijdverloop

De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een creatief product, namelijk een foto. De winnaar wordt bepaald door de jury in functie van beoordelingscriteria in drie categorieën:
Creativiteit, professionaliteit en relatie met The Future Is Now.
De deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de creatieve producten zonder enige beperking te publiceren op de website van Bodart & Co en andere online kanalen onder hun redactionele verantwoordelijkheid. De deelnemer vrijwaart de organisator tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit wil zeggen dat alle foto’s oorspronkelijk moeten zijn en enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mogen zijn. Er mag op geen enkele wijze auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden in verwerkt worden, tenzij men over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. De organisator is niet verplicht om de producten te publiceren en/of gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.


5. Prijs

Op vrijdag 18 september 2020 maakt de professionele jury de winnaar bekend via Facebook. De winnaar zal worden gecontacteerd door Bodart & Co
De prijs is een E8 Dark Inox.


6. Aansprakelijkheid

De organisator Bodart & Co is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd. Bodart & Co verklaart te zijn verzekerd voor enige schadegevallen die onder haar burgerrechtelijke aansprakelijkheid valt. De deelnemers en winnaar verklaren te zijn verzekerd voor enige schadegevallen ten gevolge van hun persoonlijke aansprakelijkheid. De deelnemers en winnaars verklaren af te zien van enige vordering tegen Bodart & Co die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de wedstrijd.
Mocht een derde Bodart & co op de een of andere wijze aansprakelijk stellen voor enige schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd, zal de desbetreffende deelnemer of winnaar Bodart & Co daarvoor volledig vrijwaren. Bodart & Co is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet bereikt kan worden omdat de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. geen reactie binnen de twee weken, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer. Wanneer de winnaar bekend is gemaakt, wordt hij/zij gecontacteerd door Bodart & Co met de vraag om zijn/haar contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning van de prijs.


7. Persoonsgegevens

De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met hun ingezonden foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Bodart & Co.


8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.


9. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.